วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิธีเจริญพระพุทธมันต์ และเจริญภาวนาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชชราธิดา


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13-15

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 


ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) และโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวะเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาตด


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา

PISA2022 ผลการประเมิน PISA 2022 ในระดับนานาชาติ

การประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์ คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2567 หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2566