วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2566

ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพฯ

ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและแนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2566

 

คุรุสภาให้บริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ “PBA” License ผ่านระบบ KSP e-Service


👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/42958/
👉 ระบบ KSP Self-Service: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/
👉 ระบบ KSP School: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
👉 ระบบ KSPBundit: https://www.ksp.or.th/ksp2018/uni-bundit/

บทความ "131 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับปรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาไทยในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน"

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566

สทศ. ประกาศผลสอบ O - NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 

เเสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เสนอขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566

พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

 

ประชุมสื่อสารสร้างการรับรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครปฐม

 

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/