วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ติดตามการเก็บข้อมูลตามแบบวัด OIT ของหน่วยงาน ปี 2566

สพฐ. ออกหนังสือแจ้ง สพท. กำชับ เน้นย้ำสถานศึกษาเฝ้าระวังและถือปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 230,000 บาท

สพฐ. ออกหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2566 โดย รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม

ประกาศผลการประกวดออกแบบ " เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม "

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์"

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของ เรื่อง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

“คุรุสภา” ช่วยนิสิต นักศึกษาครูจบใหม่ เปิดช่องทางในการขอ “หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1257/2566

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1258/2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ผลการขับเคลื่อน #นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ประชุมนิเทศการให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ใหม่ จำนวน ๖ แห่ง

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้

อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Scratch


ประชุมเสวนากาแฟเพื่อการศึกษา จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุม "สภากาแฟเพื่อการศึกษา" โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพื่อสื่อสารและปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในประเด็นต่าง ๆ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมารักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

คัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจันหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าว ได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้รับการจัดสรร จำนวน 4 รางวัล

การแนบเอกสารขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ KSP Self-Services (PBA)

คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คำแนะนำสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ออกประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายชื่อข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด ที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สำนักงาน กศน. ยกระดับเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งศูนย์การเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดูแลประชาชนทุกช่วงวัย

กระทรวงศึกษาธิการ ยกฐานะสำนักงานกศน. เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ออกหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เรื่อง การออกหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รายละเอียดเพิ่มเติม

สป.ศธ. แจ้งประชาสัมพันธ์


 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

การขยายเวลาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.


เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อตามทะเบียนบ้าน

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2566 จังหวัดนครปฐม

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและยกระดับมาตรฐานตำแหน่งอาจารย์

สำนักงาน ก.ค.ศ. อกกหนังสือ ว15/2566 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แจ้งเวียนหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม)
 

ประชุมชี้แจงให้ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ตามโครงการ กิจกรรม "6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

พิธีเปิดการอบรมครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ (ภาคปฏิบัติ)

เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดการรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำรายชื่อไปขึ้นบัญชีและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือ ว14/2566 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/