วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 2) จำนวน 28 อัตรา

 

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พศ.2566

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ Model เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หลักสูตรต่อเนื่องเชื่่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดนครปฐม

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "ค่ายการเรียนรู้ ใต้พระบารมีจักกรีวงค์"

ประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา โครงการ Innovation For Education (IFTE) ระยาที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวันครปฐม

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (Supervisor Teams) โครงการ Innovation for Thai Education : IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นิเทศการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาตามโครงการ IFTE โรงเรียนวัดรางกำหยาด สังกัด สพป.นครปฐมเขต 2 และด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดอนซาก สังกัด สพป.นครปฐมเขต 1

 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครปฐมโดยผ่านกลไลของ กศจ


รูปภาพเพิ่มเติม : 

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (กศจ นครปฐม) ครั้งที่ 4/2566

กิจกรรมพลังแห่งความรัก รักแม่ไม่มีที่สิ้นสุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุธีธรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับประถมศึกษา PMWC 2023 (Live Online)

สภากาแฟการศึกษาสัมพันธ์นครปฐม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2566

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สกสค. เชิญชวนส่งผลงานโครงร่างประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 550,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 สพฐ.ขอเชิญรับชม ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู มีประเด็นสำคัญเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูและแนวปฏิบัติในการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สพฐ. แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 17 ก.ค. 66 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมินไปใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่ิอพัฒนาการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)

 

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

โดยให้จัดส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งไปที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
เลขที่ 315 อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เอกสารเพิ่มเติม โครงการอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - Google ไดรฟ์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565

 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

14 กรกฎาคม วันคลายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 แห่ง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สพป.นครปฐม เขต 2 ออกประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล "หลักสูตรสร้างสรรค์งานกราฟิค"และสื่อวิดิโอเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Canva

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (Supervisor Teams) โครงการ Innovation for Thai Education : IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (Supervisor Teams) โครงการ Innovation for Thai Education : IFTE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 สพป.นครปฐม เขต 1 ออกประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศผลการคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน. ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคน 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำคู่มือการใช้ศิล 5 ในสถานศึกษา


 

ก.ค.ศ. ออกหนังสือ ว 19/2566 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566

กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2565

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth - Change Agents : 2023 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาทกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมคณะร่วมตรวจสอบความพร้อมการจัดตั้ง โรงเรียนเสริมทักษะสคูลเวิร์ค

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมปรึกษาหารือการจัดหลักสูตร ระดับอาชีวะศึกษา


 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ครัั้งที่1/2566

 


ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ตามโครงการ IFTE CLC ปฐมวัย และพลเมืองดี


 

สพม.นครปฐม ออกกำหนดการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 16 ก.ค.2566 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนวิธีปฎิบัติเป็นเลิส(Best Practice) อย่างมืออาชีพ(CLC)

 

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เชิญชวนสถานศึกษา สมัครประกวดการแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี


 

ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส3


 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ออกปฏิทินกำหนดการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

6 ช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องด่วนการศึกษา ถึงกระทรวงศึกษาธิการ

 

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

8 ก.ค. 66 สอบภาค ค (สัมภาษณ์) ครูผู้ช่วย

รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการt และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Shot Clip) “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

v

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลจันทร์สว่างกูล และโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง รับย้ายครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

สกสค. เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ

 

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

สพม.นครปฐม ออกประกาศตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

สพฐ. ออกหนังสือสำรวจอัตราว่างที่จะใช้คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566

การดำเนินการตรวจสอบติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566

สคบศ. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตร "ครูไทยรุ่นใหม่ เข้าใจการเงิน" รุ่นที่ 1 (จังหวัดนครปฐม)

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี พ.ศ. 2566

คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 “ระดับภูมิภาค”

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัติยราชนารี

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สพฐ. ออกแนวทางการดำเนินการป้องกัน “การบูลลี่ในสถานศึกษา”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 และพิธีรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

การแก้ปัญหาครูย้ายออก แต่ไม่มีครูย้ายเข้า