องค์กรคุณธรรม ปี 2566

  • ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  • รายงานกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก "ปัญหาที่อยากแก้ไข" และ "ความดีที่อยากทำ" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  • ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน


  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ประกาศยกย่องภายในองค์กร และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Line, Facebook, Website
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น