วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาออกประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือแจ้งการปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


คัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ

ประชุมเพื่อสนธนากลุ่มโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศการศึกษา ความเป็นไปได้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านจังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา


วันที่ 28 เมษายน 2566 นายคงกระพันธ์ เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมเพื่อสนธนากลุ่มโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศการศึกษา ความเป็นไปได้และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านจังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้อำนวยการแผน และคณะนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (กศจ.นครปฐม) ครั้งที่ 2/2566

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านออกเขียนได้

พิธีเปิดประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

ประชุมพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับภาค โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2566 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 15

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบำรุงวิทยา เปิดรับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

การอบรมในหัวข้อนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ (Learning Loss Recovery)

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2566

คุรุสภาสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564

การบรรยายหัวข้อนวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ "ด้านการอ่านออกเขียนได้"


อย่าลืมวันพรุ่งนี้ (27 เม.ย.66) เวลา 09.00 - 12.00 น. พบกับการบรรยายหัวข้อนวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ "ด้านการอ่านออกเขียนได้" วิทยากร รศ.ดร.มารุต พัฒผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับชมได้ทาง Facebook Live เพจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม และเพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศน.จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ (ผู้ประสานงาน) ที่ ID Line : jiraprawat65 

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานคัดเลือก จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ณ ห้องประชุมจันทร์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

พิธีคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

การบรรยายหัวข้อนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และผู้ได้รับรางวัล "ครูยิ่งคุณ" "ครูคุณากร" และ"ครูขวัญศิษย์" ครั้งที่ 5 ปี 2566

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง

ประชุมคณะในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชัน PADLET และวิธีการสร้าง POLL ใน GROUP LINE เสริมเทคนิคการนิเทศเพื่อการจัดทำสื่อนิเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และผู้ได้รับรางวัล "ครูยิ่งคุณ" "ครูคุณากร" และ"ครูขวัญศิษย์" ครั้งที่ 5 ปี 2566

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง


 วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพลอยมาลีรักษ์สุขภาพ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไอแคนรีด เซ็นทรัลศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง


 วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชานครปฐมติวเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนกวดวิชาวรรณศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 ฉบับ

 


การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 


ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

 วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลักสูตรการใช้ Canva เสริมเทคนิคการนิเทศเพื่อการจัดทำสื่อนิเทศ

คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 3 แห่ง

 


วันที่ 19 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชาบ้านความรู้และเพิ่มพูนปัญญา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนพฤกษ์ร่มเย็นบริบาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจติดตามการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ


วันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนขับรถแทนรัฐไดร์ฟวิ่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนสอนภาษามู่หวาน ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ขอเชิญครูผู้สอนและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "ดิจิทัลคอนเทนต์กับการพัฒนาการเรียนการสอนของไทย"

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

กสศ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษาเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

ตรวจติดตามการจัดการศึกษา และตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ


วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารมนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตุมอง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนบรรณสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

ตรวจติดตามการจัดการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน 2 แห่ง


 วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาลิณี ธวัฒน์อธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามชุดที่ 1 ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษา และตรวสอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนขับรถญาดานาร์ ไดรวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนสอนขับรถมารส์ ไดร์ฟวิ่ง เซนเตอร์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2566

 

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกหน่วยและบุคลากรทราบ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2566 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสามารถสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

สป.ศธ. เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ครั้งที่ 5 จำนวน 62 อัตรา

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 2

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

สพม.นครปฐม ประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานในงานเทศกาลปิดทองนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2566

ศธจ.นครปฐม ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปี 2566

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

งานสงกรานต์สนามจันทร์ ผูกรักสัมพันธ์ น้องพี่ศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแจกันดอกไม้ และกระเช้าของพระราชทานให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ “นายวีระ แข็งกสิการ” ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น

สพฐ. ออกหนังสือแจ้งมาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา


วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2


ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และร่วมตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

ตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้ห้องเรียน ห้องประกอบ ของโรงเรียนธรรมรักษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม