การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน

  • มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
  • มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
  • มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การทำงาน  ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
  • เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ  มีความเอื้ออาทร  ต้องทำงานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์ 
    “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/