วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานการสังเคราะห์นวัตกรรม IFTE 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีแรกของแผนวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

เชิญผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมทับแก้ว สสจ.นครปฐม

การประชุมโครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีเปิด กิจกรรม"เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำหรับอาหาร" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2566


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียงและครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2566 โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ พร้อมคณะกรรมการร่วมตรวจพิจารณาความพร้อมขอใช้อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ โรงเรียนนาคประสิทธิ์(มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประชุมการรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบ MERS รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนสมในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 478/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นิทรรศการเปิดโลกชมรม สู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน ณ ลานฟรังซิส โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ภาพถ่ายการประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐม และมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐมการประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐมงานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2566 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

พลิกโฉมการศึกษาของประเทศไทย กับปลัดฯอรรถพล "เรียนรู้ในสิ่งมี่ชอบ ทำงานในสิ่งที่ใช้ ใช้ชีวิตอย่างมี ความสุข"

เสมา 1 มอบนโยบายผู้บริหาร สพฐ. ในการประชุม “2 ทศวรรษ สพฐ.สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย” และการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จัดโดย สกศ. ที่ชลบุรี

“เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” งานเดียวได้เที่ยวจุใจถึง 4 จังหวัด นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประวัติศาสตร์ บรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวผ่านอาหารการกิน ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

"โครงการปันรักเพื่อการศึกษา โดยเทพผดุงพรมะพร้าว" ขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

ศธ. ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสมทบกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 160 ราย

งานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2566 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

พิธีเปิดงานวันศรีสารสาสน์และวันอนุบาลแห่งสารสาสน์

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุุรสภาประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566

งานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์กรณีการย้าย การโอน และการเปลี่ยนตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566

 

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นในสมัครได้ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2566


 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติราชการของ สพฐ. และกำกับดูแล 5 หน่วยงานในกำกับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครปฐม


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1เพิ่มเติม พนักงานราชการ สป.ศธ.

นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการมอบโนบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดจัดประชุมมอบโนบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

 

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน โครงสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นครปฐม ทุกคนครับ

ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ทุกคนครับ

ขอแสดงความยินดี กับว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ทุกคนครับ

พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

คุรุสภา เตรียมจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2566-67 รวม 24 รอบ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป)

ประวัตินายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ปี 2566 จำนวน 14 ราย


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในระดับจังหวัด

ตารางวันและเวลาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้เด็กนักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.3 และ ป.4 - ป.6 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดการคัดเลือกผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ e-book และเอกสาร “การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 81 แห่ง” สำหรับให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปรายงานผลดำเนินงาน การสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ และพัฒนาผู้เรียนยุควิถีถัดไป (Next Normal)


 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนไ่ร่ขิงพัฒนา ‘ไร่ขิงพัฒนาเกมส์’ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม

รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา