วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สพฐ. ออกหนังสือแจ้งการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 พลเมืองดีของสังคม (บำเพ็ญประโยชน์ - รักษ์บ้านรักถิ่น)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในการแข่งขันศิลปะ Magic Forest Students Art Competition HK, Taiwan, Ukraine│International Contest 2023

 

โครงการ Innovation for Thai Education วิจัยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2566


 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ Supervisor Teams

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2566

สพฐ. ออกหนังสือแจ้งซักซ้อมความเข้าใจตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับโรงเรียนราชินีบูรณะ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ


 รูปภาพเพิ่มเติม : รูป - Google ไดรฟ์

สนง.ศธจ.นครปฐม จัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับโรงเรียนราชิณีบูรณะ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว


รูปภาพเพิ่มเติม : รูป - Google ไดรฟ์

 

สนง.ศธจ.นครปฐม ร่วมกับโรงเรียนราชิณีบูรณะ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 10 โรงเรียน

 


รูปภาพเพิ่มเติม : รูป - Google ไดรฟ์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดฝึกอบรมในวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566

โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำจากทีมวิจัย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 3 ฉบับ

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2566

 


การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 4)

 


การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเเข่งขันฯ ตำเเหน่งครูผู้ช่วยของ สพม.นครปฐม

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน

 

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศรัยสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ สพป.นครปฐม เขต 2

สพฐ. กำหนดคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

สป.ศธ.เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้าราชการ

โครงการปันสุขเพื่อชุมชน

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ สนามสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประเภทของใบประกอบวิชาชีพครู


 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU ) ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

 


วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 6 – 25 ปี สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 6 – 25 ปี สมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ผ่านระบบ KHURU Online ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ 12 ชั่วโมง ผ่านการพัฒนาแล้วรับวุฒิบัตรได้ทันที จัดโดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาด้วย

ประชุมคณะกรรมการจัดงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีมอบเข็มเครื่องหมาย ภปร. ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมพิจารณาการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566

บทบาทคุรุสภากับการพัฒนาการศึกษาไทย

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 "นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล"

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตนและการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.

๙ มิถุนายน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (กศจ.นครปฐม) ครั้งที่ 3/2566

กรมอนามัยให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากร

ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ห้า (4 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ห้า (4 มิ.ย.66) ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัด สพฐ.

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่ห้า (4 มิ.ย.66) ของ สพป.นครปฐม เขต 1 และ สพป.นครปฐม เขต 2

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์




สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สี่ (3 มิ.ย.66) ของ สพป.นครปฐม เขต 1 และ สพป.นครปฐม เขต 2

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สาม (2 มิ.ย.66) ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัด สพฐ.

การดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สาม (2 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สาม (2 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สาม (2 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สอง (31 พ.ค. - 1 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สอง (31 พ.ค. - 1 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วย วันที่สอง (31 พ.ค. - 1 มิ.ย.66) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางบงกชษกรณ์ ศิริถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตวิทยา และโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอนครชัยศรี ในประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาปฐมวัย 2) การนำผลสอบ RT NT และ O-NET ไปพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ 4) ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง เน้นด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีการดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นย่างดี มีมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การวางแผนเตรียมการซ้อมแผนเผชิญเหตุ มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 และด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดส่งรายงาน SAR ขึ้นระบบ E-SAR

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายดำเนินการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม

คุรุสภา แจ้งวิธีการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศของคุรุสภา

สพฐ. ออกหนังสือแจ้งการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2566

การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2561 - 2563 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม https://nppeo.go.th/