วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

รายงานการสังเคราะห์นวัตกรรม IFTE 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีแรกของแผนวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

เชิญผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมทับแก้ว สสจ.นครปฐม

การประชุมโครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีเปิด กิจกรรม"เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำหรับอาหาร" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2566


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียงและครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน