วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนสมในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 478/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นิทรรศการเปิดโลกชมรม สู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน ณ ลานฟรังซิส โรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ภาพถ่ายการประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐม และมอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐมการประชุมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐมงานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค และงานชุมนุมยุวกาชาด ประจำปี 2566 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

พลิกโฉมการศึกษาของประเทศไทย กับปลัดฯอรรถพล "เรียนรู้ในสิ่งมี่ชอบ ทำงานในสิ่งที่ใช้ ใช้ชีวิตอย่างมี ความสุข"

เสมา 1 มอบนโยบายผู้บริหาร สพฐ. ในการประชุม “2 ทศวรรษ สพฐ.สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย” และการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จัดโดย สกศ. ที่ชลบุรี

“เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” งานเดียวได้เที่ยวจุใจถึง 4 จังหวัด นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประวัติศาสตร์ บรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวผ่านอาหารการกิน ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

"โครงการปันรักเพื่อการศึกษา โดยเทพผดุงพรมะพร้าว" ขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ